Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Raty

ROZKŁADANIE ZALEGŁOŚCI NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/1449/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

1. Podanie dłużnika o rozłożenie zaległości na raty powinno wskazywać, w jakiej wysokości rata jest możliwa do spłaty. Należy uświadomić osobie zadłużonej, że podpisanie porozumienia ratalnego oznacza comiesięczne wpłaty kwoty rat + bieżące opłaty za lokal.

2. Maksymalna liczba rat to 48 (4 lata).

3. Porozumienie ratalne jest korzystne dla dłużnika, ponieważ zatrzymuje naliczanie odsetek od zadłużenia podstawowego.

4. Rozkładając zadłużenie na raty dopasowane do możliwości finansowych dłużnika możemy jednocześnie odroczyć termin płatności pozostałej kwoty zadłużenia będącej różnicą pomiędzy kwotą rozłożoną na 48 rat i zadłużeniem ogółem.

5. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać opis aktualnej sytuacji materialnej oraz wszelkie okoliczności uzasadniające składany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności podane we wniosku. Należy, zatem dostarczyć zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny zamieszkujących w lokalu (zaświadczenie z zakładu pracy, lub decyzja o pobieraniu świadczenia: emerytury bądź renty, w przypadku pozostawania bez pracy decyzja z P.U.P. o rejestracji, jako osoba bezrobotna, w sytuacji korzystania z pomocy M.O.P.S. zaświadczenie o otrzymanej pomocy finansowej w latach 2015 – 2016),

6. Należy uzupełnić oświadczenie majątkowe (załącznik do uchwały XLVII/1449/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r.) oraz wykazać miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego (faktury za gaz i energię elektryczną)

7. Można równocześnie podpisać porozumienie o ratalnej spłacie zadłużenia oraz porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie).