Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Obniżki czynszu

OBNIŻKA CZYNSZU Z TYTUŁU NISKICH DOCHODÓW

Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi o niskich dochodach (liczonych procentowo do wysokości najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku) mogą ubiegać się o obniżkę czynszu naliczonego na okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód to uzasadnia, obniżka czynszu może być udzielona na kolejne okresy dwunastomiesięczne, z zastrzeżeniem, że jeżeli powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu, określoną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r., o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 180) obniżka czynszu z tytułu niskich dochodów przysługuje przez okres 12 miesięcy, bez możliwości jej przedłużenia na kolejne okresy 12 miesięczne, chyba, że najemca w terminie 6 miesięcy od daty przyznania ulgi złoży wniosek o przydział lokalu mieszkalnego o powierzchni spełniającej normatywną powierzchnię użytkową lokalu, określoną przepisami o dodatkach mieszkaniowych, a Miasto Łódź do końca okresu objętego ulgą w czynszu nie przedstawi propozycji najmu takiego lokalu.

Obniżka czynszu przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód najemcy w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi:

1) w gospodarstwie jednoosobowym:

a) do 90% najniższej emerytury – obniżka 50%

b) powyżej 90% do 120% najniższej emerytury – obniżka 30%

c) powyżej 120% do 150% najniższej emerytury – obniżka 20%

d) powyżej 150% do 180% najniższej emerytury – obniżka 10%

2) w gospodarstwie wieloosobowym

a) do 70% najniższej emerytury – obniżka 50%

b) powyżej 70% do 100% najniższej emerytury – obniżka 30%

c) powyżej 100% do 120% najniższej emerytury – obniżka 20%

d) powyżej 120% do 150% najniższej emerytury – obniżka 10%

Za gospodarstwo domowe i dochód, przyjmuje się gospodarstwo domowe i dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu z tytułu niskich dochodów zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. W zakresie wzoru przedstawianej deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji upoważniony pracownik może przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz zażądać od najemcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia majątkowego, a także dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Obniżki czynszu nie udziela się najemcy, który:

1 nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą;

2 nie złożył oświadczenia majątkowego lub nie dostarczył na żądanie zaświadczenia;

3 zamieszkuje w lokalu socjalnym lub tymczasowym;

4 odmówił przyjęcia zaproponowanego przez wynajmującego lokalu zamiennego;

5 odmówił przyjęcia zaproponowanego przez wynajmującego lokalu zamiennego;

6 zalega z zapłatą należności, co najmniej za 1 miesiąc płatności za zajmowany lokal mieszkalny i nie zawarł porozumienia określającego warunki spłaty należności;

7 w dniu złożenia wniosku o obniżkę czynszu ma przyznany dodatek mieszkaniowy.

Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli przeprowadzony przez upoważnionego pracownika wywiad środowiskowy wykaże, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony.

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi w wysokości 200% kwoty udzielonej obniżki czynszu.

Wnioski przyjmuje i udziela informacji właściwy dla nieruchomości Rejon Obsługi Najemców.