Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Dodatek mieszkaniowy

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji finansowej uniemożliwiającej terminowe dokonywanie bieżących opłat za lokal mieszkalny, istnieje możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany m. in.:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

2. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać u Miejskiego Administratora Nieruchomości w siedzibie Rejonu Obsługi Najemców.

Należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, musi on zostać potwierdzony przez zarządcę nieruchomości.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Ryczałt na zakup opału przekazywany jest na adres domowy wnioskodawcy.

Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.

Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku, pobierający opłaty jest zobowiązany do zwrotu organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.