Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Wykup lokali

Sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz najemców podlegają:

 • samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się w domach wielolokalowych
 • nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi
 • garaże

Ponadto:

 • Lokale znajdujące się na nieruchomości, z której dotychczas nie rozpoczęto sprzedaży lokali, mogą być przedmiotem sprzedaży, jeżeli z wnioskiem o wykup wystąpią najemcy, których udziały w częściach wspólnych nieruchomości w wyniku sprzedaży lokali wyniosą, co najmniej 50%.
 • Lokale mieszkalne znajdujące się na nieruchomości obejmującej do siedmiu lokali, z której dotychczas nie rozpoczęto sprzedaży lokali, mogą być przedmiotem sprzedaży, jeżeli z wnioskiem o wykup wystąpią najemcy, których udziały w częściach wspólnych nieruchomości w wyniku sprzedaży lokali wyniosą 100 %.
 • Lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w 100 % własność Miasta Łodzi, nowo wybudowanych, rewitalizowanych lub po remoncie kapitalnym, mogą być przedmiotem sprzedaży po upływie 10 lat od daty uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie lub daty zakończenia remontu.
 • Sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym może nastąpić, jeżeli zgodnej z przyjętym dla danego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dom ten przeznaczony jest do:

Trwałego użytkowania, czasowego użytkowania pod warunkiem możliwości jego odtworzenia lub realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne:

 • W budynkach położonych na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym
 • W budynkach wyłączonych z użytkowania
 • W budynkach przeznaczonych do rozbiórki
 • Wynajętych na czas określony, jako lokale socjalne i służbowe
 • Oddane w najem, jako lokale zamienne na czas remontu, przebudowy lub modernizacji lokalu poprzednio zajmowanego.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym przysługuje najemcy, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

Sprzedaż następuj na wniosek najemcy, który nie zalega, na rzecz Miasta Łodzi z opłatami związanymi z nabywanym lokalem mieszkalnym lub nieruchomością zabudowaną domem jednorodzinnym.

Wartość nieruchomości

Jeżeli nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami cenę takiej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Bonifikata:

Przysługujące bonifikaty zależne są od rodzaju zabudowy – lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne
Zwrot udzielonej bonifikaty:
 • Nabywca musi oddać kwotę równą bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli sprzeda lokal w ciągu pięciu lat od daty jego nabycia. Zwrot następuje na żądanie gminy.
 • Bonifikata nie podlega zwrotowi, jeśli:
 1. zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej,
 2. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
 3. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Pobierz wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego >>>

Najemca ma pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego pod warunkiem, że:

 • nie zalega z opłatami, na rzecz miasta, związanymi z lokalem, który chce nabyć,
 • jest użytkownikiem lokalu, który chce nabyć, co najmniej 1 rok.

Sprzedaży lokali użytkowych nabywanych przez najemców następuje w drodze bezprzetargowej, na wniosek najemców.

Wartość lokalu użytkowego oraz odpowiedniej części gruntu przekazywanego w użytkowanie wieczyste lub na własność, ustalana jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce Nieruchomościami.

Cena zakupu lokalu użytkowego może być zapłacona jednorazowo lub w ratach,

 • w przypadku zakupu lokalu wraz z prawem własności gruntu, cena zakupu obejmuje łącznie cenę lokalu i cenę gruntu,
 • w przypadku zapłacenia przez najemcę ceny lokalu wpłatą jednorazową – koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, wyceną nieruchomości oraz sporządzeniem aktu notarialnego ponosi miasto Łódź, ale w wysokości nie wyższej niż 30% ceny zakupu,
 • przy zapłacie ceny w ratach :
  • ustalona cena może być rozłożona na równe raty roczne nie dłużej niż 5 lat,
  • pierwsza rata w wysokości co najmniej 20% ceny lokalu użytkowego podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  • pozostałą należność nabywca spłacać będzie w rocznych ratach wraz z odsetkami płatnymi w terminach rocznych przypadających odpowiednio na dzień zawarcia umowy sprzedaży,
  • rozłożona na raty nie spłacona część ceny zakupu podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim,
 • w przypadku przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste pierwszą opłatę roczną z tego tytułu ustala się w wysokości 25% ceny tego gruntu. Wysokość opłaty określa się w umowie. Pierwsza opłata winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
 • w przypadku ratalnej sprzedaży lokalu użytkowego wraz z częścią gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – wierzytelność miasta Łódź z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu lub innemu.

Pobierz wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego >>>

Do wniosku o wykup należy dołączyć:
 • Umowę najmu.
 • Aneks dotyczący zmiany: powierzchni, struktury, wyposażenia w urządzenia i instalacje.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynku i lokalu
 • Oświadczenie o posiadaniu lub nie innego tytułu prawnego do lokalu
Miejsce składania wniosku o wykup lokalu:

RON „Centrum”, ul. Piotrkowska 238, tel. (42) 636 82 92

RON „Północ”, ul. Limanowskiego 194/196, tel. (42) 652 96 70

RON „Południe”, ul. Ciasna 19a, tel. (42) 684 81 80

RON „Wschód”, ul. Sobolowa 1, tel. (42) 628 71 50

RON „Zachód”, ul. Wapienna 15, tel. (42) 253 70 00

RON „Zasobu Obcego”, ul. Ciasna 19a, tel. (42) 684 73 93

Podstawa prawna:

– Uchwała NR XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi z późniejszymi zmianami.

Dz. U. 2018 poz. 2204

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. 2018 poz. 716

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali