WYKAZ GARAŻY PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
 
1.

Przydział (na podstawie § 3.1 Zarządzenia Nr 5017/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016r., w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu) może nastąpić po złożeniu wniosku w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich – al. Kościuszki 47 – parter.

   
2.

O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcy dokonuje Wydział Lokali Użytkowych ZLM z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.

   
3.

Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys opracowuje Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości ZLM w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robot. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.

   
4.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków .

   
  UWAGA:
 

Podane w wykazie stawki czynszu są stawkami netto i nie obejmują podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

   
 

Przyszły najemca jest zobowiązany do zgłoszenia się do organu podatkowego w celu opłacenia podatku od nieruchomości.

   
 

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

   
   
   
Wykaz garaży do wynajęcia >>>